top of page

Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever (de klant)
Opdracht: de dienst of het prouct dat door de fotograaf geleverd wordt
Fotograaf: Djessica Fotografie, ​KVK 60946601​ , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Klant: de (rechts) persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en die tevens deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.


Offertes

Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van fotograaf (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 

Fotografiestijl

De fotos die klant onvangt is in de stijl van Djessica Fotografie en worden naar inzicht en smaak van fotograaf bewerkt. Bewerking houdt in, globale beeldoptimalisatie van licht, contrast, kleur en uitsnede. Nabewerking vanuit de klant is strafbaar volgens de Auteurswet 1912. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart klant hiervan kennis te hebben genomen.

Djessica Fotografie levert nooit onbewerkte (RAW) bestanden.

Selectie foto’s
Fotograaf beoordeeld alle gemaakte foto’s en maakt vervolgens een selectie. De foto’s uit de selectie worden bewerkt en eenmalig verstuurd. Djessica Fotografie mag de foto’s voor commerciele doeleinden en social media gebruik, gebruiken - tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de klant.

 

Geen geld terug

Djessica Fotografie geeft geen geld terug indien een fotoshoot niet goed verloopt. Klant weet dit en is zich hier van bewust. Indien na de fotoshoot of tijdens de fotoshoot niet loopt zoals verwacht of gewenst, dan beslist fotograaf of doorgegaan wordt. Betaling dient ten alle tijden plaats te vinden. Overmacht kan natuurlijk gebeuren doordat klant of gezin ziek is of er nood is waardoor fotoshoot niet door kan gaan. Fotograaf denkt in deze situaties met u mee en bekijkt welke nieuwe mogelijkheden er zijn, u hoeft dan uiteraard niet nogmaals de fotoshoot te betalen. Alleen voorrijkosten a 60 cent per kilometer. Bij slecht weer wordt in overleg met klant fotoshoot verzet.

 

Gebruik van de foto’s - Auteursrecht

Het auteursrecht en eigendomsrecht van de foto’s blijft bij Djessica Fotografie en wordt niet overgedragen. Dit betekent dat Djessica Fotografie foto’s van de fotoshoot ten alle tijden mag en kan gebruiken voor: website, promoties, reclames en op social media. Indien u dit niet wilt geeft u dit dan specifiek aan bij het opmerkingenveld.
 

Fotograaf vermelden

De foto’s mogen gebruikt worden op social media mits Djessica Fotografie hierin benoemd wordt volgens artikel 25 van het auteursrecht. De ontvangen foto’s mogen in GEEN geval door klant bewerkt worden (hieronder wordt onder andere verstaan geen kleurfilters toevoegen, foto afsnijden etcetera). Dit is strafbaar volgens het auteursrecht. Bewerking van de foto’s blijft ten alle tijden bij fotograaf.

 

Levering van foto’s

Voor fotoshoots hanteert fotograaf een termijn rond de 6 weken voor leveren van de foto’s. Vaak is dit al eerder. Foto’s en previews worden niet geleverd voor er volledig is betaald.
 

Opslag foto’s klant

Klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de fotoshoot op meerdere opslaglocaties. Djessica Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor het kwijtraken van foto’s van klant. Bij het ondertekenen van deze algemene voorwaarden, bent u zich hier bewust van en draagt u deze verantwoordelijkheid zelf. Foto’s worden daarom niet opnieuw geleverd.

Dit geldt tevens voor fotoshoots die geleverd zijn via USB-stick/harde schijf. Bij een defecte USB-stick/harde schijf is fotograaf tevens niet verantwoordelijk voor kwijtraken van foto’s. Klant is zich hiervan bewust en weet dat hij/zij de foto’s altijd elders moet opslaan.
 

Betaling

Betaling van het gekozen pakket dient in overleg of voorafgaand overgemaakt te worden. Eventuele latere upgrades mogen overgemaakt worden. Bij akkoord en definiteve opdracht vanuit de klant - verwacht Djessica Fotografie een aanbetaling van 50%. Zodra deze aanbetaling ontvangen is, zal de boeking definitief worden. De andere 50% dient minimaal 7 dagen voor de bruiloft te zijn overgemaakt.
 

Annulering door fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuzes:
1. Djessica Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk. Wanneer wenselijk en mogelijk bewerkt Djessica Fotografie de foto’s.
2. Klant heeft het recht het contract te ontbinden, eventuele betaling wordt terugbetaald.

 

Annulering door klant

Bij annulering worden er annulerings kosten in rekening gebracht. De hoogte hier van is afhankelijk van het moment van annuleren:
Bij annulering binnen 6 maanden voor de trouwdatum, dient 30% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Djessica Fotografie.
Bij annulering binnen 3 maanden voor de trouwdatum, dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Djessica Fotografie.
Bij annulering binnen 6 weken of minder van de trouwdag dient het volledige bedrag van de trouwreportage te worden voldaan aan Djessica Fotografie.

Bij andere reportages dan een trouw reportage geldt; bij annulering binnen een week van de shoot, rekenen wij 50% van de prijs van de vooraf gereserveerde shoot. 

Overige voorwaarden zijn ook bij gewone reportages van toepassing.
 

Overmacht/force majeure

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, natuurrampen, epidemie, pandemie, oorlogssituaties, en andere niet te voorspellende externe factoren, diefstal op de plaats van de opdracht of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Indien opdracht gever het nodig acht om wegens 1 van eerder genoemde redenen CQ. omstandigheden de opdracht ( deels ) te annuleren, zullen de kosten in alinea 'annulering door klant' worden verrekend. 
 

Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers;

Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding ontstaan bij o.a. cakesmash fotografie, tijdens het gebruik van rookbommen en/of sterretjes en/of bellenblaas danwel andere kunstmatige effecten van buitenaf tijdens de shoot; 

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn;

Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke volgt na gegeven instructies;

Fotograaf is niet aansprakelijk voor beten van teken of andere levende aspecten.
 

Privacy & Persoonsgegevens

Djessica Fotografie maakt nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail e.d) openbaar of geeft deze door aan derden, tenzij anders overeengekomen.
 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Fotograaf geeft nooit geld terug. Er wordt altijd samen naar een passende oplossing gezocht. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

bottom of page